Johdanto projektijohtajuuteen

Projektinhallinnan tiimityö on tapa lisätä viestintääsi ryhmässäsi, mikä lisää työsi tehokkuutta annetussa projektissa.

  • Se avaa viestinnän konfliktien estämiseksi organisaatioiden sisällä.
  • Se tekee tehokkaan koordinoinnin ryhmän muiden jäsenten kanssa, jotta vältetään sekaannukset ja rajojen ylittyminen.
  • Se lisää työn tehokkuutta suorittaa tehtäviä ajoissa ja tuottaa parhaat tulokset annetussa aikataulussa, etenkin työmäärän jakamisen muodossa.
  • Yhteistyö kollegojen välillä tekee kaikista toisistaan ​​riippuvaisia ​​ylläpitämään korkeatasoista luottamusta, riskinottoa ja suoritusta.
  • Ryhmätyö ratkaisee ongelmat tehokkaasti ja lyhyessä ajassa ottamalla mukaan enemmän ryhmän jäseniä.

Työskentely projektinjohtoryhmän kanssa

Ryhmätyöskentely helpottaa työtä ja vähentää aikaa tekemällä yhteistyötä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Eri organisaatiot, kuten teollisuus (muodollinen työryhmä), urheilujoukkueet, koulussa (luokkatoverit työskentelevät projektin parissa), terveydenhuoltojärjestelmä (leikkaussali-ryhmät) työskentelevät joukkueen johtamisessa. Jokaisessa näissä esimerkeissä ryhmätyön ja koordinaation taso voi vaihdella vahvuudesta ja työalasta riippuen. Kuten terveydenhuoltojärjestelmän lääkärit, sairaanhoitajat työskentelevät tiiviisti ryhmänä potilaiden parantamiseksi, koulussa opiskelijat muodostavat ryhmän projektiin, urheilun pelaajat tekevät joukkueen ja tekevät strategian tiiviisti voittaakseen päinvastaista projektinjohtoryhmän työtä.

Jotkut tärkeät tekijät, joita kuvataan alla, lisäävät organisaation tuottavuutta.

Tehokkaat tekijät projektinjohtoryhmätyöhön

Tehokkaan ryhmätyön tekemiseksi organisaatiossa tarvitaan joitain tärkeitä tekijöitä. Jotta onnistuneesta tiimistä saadaan projekti organisaatiossa, tärkein vaadittava tekijä on joukkueen keskinäinen riippuvuus. Koordinointi tiimin jäsenten kesken helpottaa työtä ja ratkaisee projektien aikana ilmeneviä ongelmia. Keskinäinen riippuvuus on ominaista avoimelle viestinnälle sekä lisääntyneelle luottamukselle ja riskinotolle. Koordinoinnin avulla on monia tapoja, joilla ryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Terve dynamiikka johtaa siihen, että projektin jäsenet ratkaisevat ongelman ryhmässä ja työskentelevät siksi tehokkaammin yhdessä. Kun projekti tehdään koordinoinnilla, se lisää epäonnistumisten ja tulosten todennäköisyyttä projektin hylkäämiseen. Projektinhallinnan tiimityö ei vain ratkaise ongelmaa, vaan myös saa ihmiset luottamaan siihen, mikä joka tapauksessa lisää työn tehokkuutta ja saa paremman tuloksen.

Harvat tärkeät avaimet onnistuneeseen ryhmätyöhön

Näitä tärkeitä tässä kuvattuja vinkkejä on noudatettava ryhmässä onnistuneen ryhmätyön toteuttamiseksi. Ryhmätyön onnistumisesta jäljempänä selitetyt kohdat ovat kulmakivi toiminnallisen ja avustavan ryhmätyön luomiselle.

1. Luovuus, innovatiivisuus ja erilaiset näkökulmat - työskennelläkseen ryhmässä jokaisen ryhmän jäsenen tulee olla luova ja heillä on oltava erilainen näkökulma projektin saattamiseksi päätökseen annetussa aikataulussa. Innovatiiviset ideat helpottavat työskentelyä ja uusien menetelmien lisääminen työhön tekee siitä houkuttelevamman organisaatiolle. Esimerkiksi luovat suunnittelijat, kuten luova suunnittelija, joutuivat joukkueeseen sisällyttämään kuvia projektiin, joka herättää katsojan huomion. Samoin innovatiiviset ideat lisäävät uuden menetelmän projektin tekemiseen, mikä tekee siitä ainutlaatuisen ja saa enemmän huomiota, joka tulee eri näkökulmista.

2. Laatupäätökset lomakkeilla. Ryhmän jäsenet - Joukkueen jäsenten on voitava tehdä korkealaatuinen päätös yhdessä, ja heidän on saatava tukea kaikilta ryhmän jäseniltä päätöksessä, jotta vältetään ryhmän sisäiset ristiriidat. Ryhmäjohtajien tulisi tukea nuorten joukkueiden jäseniä rohkaistakseen heitä työhönsä, motivoimaan heitä siten, että työ / projekti suoritetaan onnistuneesti annetussa aikataulussa. Vanhemman joukkueen jäsenen tulee myös ottaa vastuu tehtäväkseen hoitaa nuoremman joukkueen jäsenensä.

3. Joukkueen tehtävä on selkeä - ryhmän jäsenten tulee noudattaa aikataulua projektin saattamiseksi päätökseen annetulla aikajanaa. Tämä saa aikaan tavoitteen ja tekee selkeän suunnan, sopiminen operaatiosta, jonka tarkoitus on välttämätön tehokkaalle ryhmätyölle. Jokaisen ryhmän jäsenen tulisi sopia annetusta aikataulusta projektin onnistuneeksi saattamiseksi loppuun. Tiimin jäsenten tulee ymmärtää saavutettava tavoite ja tehdä organisaatiosta ylpeä heistä. Organisaation ja tiimin jäsenten saavuttamiseksi tulee noudattaa organisaation odotuksia.

4. Jokaisen ehdotusta, viestintää tulisi kunnioittaa joukkueessa - Tiimin jäsenten välinen avoin viestintä auttaa tekemään keskinäistä ymmärrystä ja hyödyttämään rehellisiä ja kunnioittavia päätöksiä jokaiselle ryhmän jäsenelle. Tiimityö on sosiaalista, joten hyvien tiimin jäsenten on oltava taitavia ja tahdikkaita kommunikoijia. Jokaisella ryhmässä tulisi olla mahdollisuus esitellä ajatuksiaan, mielipiteitään ja ratkaisujaan ongelmaan. Jokaisen ryhmän jäsenen tulisi tuntea olevansa tärkeä ryhmän jäsen ja heidät kuulemaan organisaation jokainen tiimin jäsen puhuessaan. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee olla selkeä kaikissa kyselyissä, kysyä kysymyksiä ja esitellä ajatuksiaan yleisön edessä. Tämä voidaan tehdä laatimalla jokaiselle ryhmän jäsenelle kysymyksiä, jotka johtavat ymmärtämään kollegoiden näkökulmaa syvemmin.

5. Ongelmien ratkaiseminen ja konfliktit - Ryhmän jäsenten tulee sopia menettelytavoista ryhmätyön ongelmien ja konfliktien diagnosoimiseksi, analysoimiseksi ja ratkaisemiseksi. Joukkueen jäsenten tulee tehdä yhteistyötä muiden ryhmän jäsenten kanssa kaikenlaisten konfliktien ja yhteenottojen välttämiseksi, ja heidän ei tulisi valita erimielisyyden puolia muiden kanssa. Ryhmän jäsenten tulisi pyrkiä yhteiseen sopimukseen ja välttää erimielisyyksiä muiden jäsenten kanssa, heidän tulisi keskustella ajatuksistaan ​​muiden ryhmän jäsenten kanssa tai heidän tulisi myös käyttää vanhustensa apua. Edellä selitetyt kohdat ovat tärkeimpiä, jotka tulisi ottaa huomioon tekemällä hyvä tiimi, joka voi työskennellä tiiviisti ja antaa parhaan tuloksen.

Ihmisten yhdistäminen ryhmän muodostamiseksi työskentelemään yhdessä eivät ole enää valinta, mutta se on välttämätön askel kaikille projektipohjaisille pyrkimyksille. Me kaikki tiedämme nyt, että projektin onnistunut toteuttaminen riippuu suuresti hyvistä ryhmätyöohjelmistoista ja itse ryhmätyöstä - kuinka ihmisryhmän erilaiset taidot, asiantuntemus ja persoonallisuudet voivat työskennellä harmonisesti yhdessä projektijohtamisen tavoitteen saavuttamiseksi. Työn organisointi pieniksi ryhmiksi ei ole helppoa, mutta onnistuneen kehittämisen jälkeen projektijohtamisen tiimityö on osoitettu olevan tapa parantaa kilpailukykyä ja parantaa samalla työntekijöiden työelämän laatua.

Suositellut artikkelit

Tämä on ollut opas projektinjohtoryhmän työskentelyyn. Tässä keskustelimme konseptista, työskentelystä, tärkeistä avaimista, tehokkaasta ryhmätyöstä jne. Voit myös käydä läpi toisen ehdotetun artikkelin oppiaksesi lisää-

  1. Gantt-kaavio projektinhallinnassa
  2. Projektinhallinnan vaiheet
  3. Projektipäällikön rooli
  4. Projektipäällikön ominaisuudet